2019 / 12 / 23
by John Yuan

一种异步资源访问模式

在开发 Web 应用时,我们常常会遇到需要缓存异步资源的场景。比如,在一个单页面应用程序中,当程序初始化时,我们需要从服务端获取应用配置信息并将其缓存以供后续使用。本文介绍这个常见的访问模式,并提供两种实现方式。

一、访问模式

由于资源是异步加载的,所以访问的时候要使用回调函数,以下为异步资源的一般访问模式:

 1. 调用方调用资源访问函数并提供一个回调函数以获取返回值
 2. 检查资源是否已被缓存,如果是,则跳过以下所有步骤,直接返回资源
 3. 如果资源还未缓存,则将回调函数保存到等待资源加载的回调函数队列
 4. 检查资源是否正在加载中,如果是,则跳过加载(防止重复加载),如果不是,则调用接口获取资源
 5. 等待资源加载完成后,执行回调函数队列中的所有回调函数并清空该队列

这种访问模式的特点是:即使多次调用该资源访问函数,也最多只会发起一次接口请求。

二、使用 Promise

当我们多次访问同一个 Promise 对象时,得到的返回值与上一次调用的结果一致,这是 Promise 的一个特性。所以 Promise 本身就具备缓存结果的功能,利用这个特点,我们很容易实现上述要求,以下为实现方式:

var cache = null;

/**
 * 访问异步资源,如果该资源已缓存,则返回缓存的结果
 *
 * @param {(error, resource) => void} callback
 */
function getResource(callback) {
  if (cache === null) {
    cache = new Promise(function (resolve, reject) {
      fetchResourceFromAPI(function (error, resource) {
        error ? reject(error) : resolve(resource);
      });
    });
  }
  cache.then(function (resource) {
    callback && callback(null, resource);
  }, function (error) {
    callback && callback(error || new Error('unkown error'), null);
  });
}

上面的方法使用回调函数的方式返回结果,不过我们也可以直接返回缓存的 Promise 对象(cache),从而简化代码(摒弃回调函数)。

三、手动实现

Promise 是首选的方式,但是如果运行环境中不支持 Promise,我们也可以自己实现一个类似的加载器。以下的代码实现了一个 ResourceLoader 类,可满足以上要求。

/**
 * 资源加载类
 *
 * @class
 * @param {(
 * resolve: (resource: any) => void,
 * reject: (error: any) => void
 * ) => void} loadFn 用于加载资源的回调函数
 */
function ResourceLoader(loadFn) {
  var self = this;

  self.result = null;
  self.finished = false;
  self.hasError = false;
  self.callbacks = [];

  if (typeof loadFn !== 'function') {
    throw new TypeError('loadFn is not a function');
  }

  try {
    loadFn(function (resource) {
      finish(false, null, resource);
    }, function (error) {
      finish(true, error, null);
    });
  } catch (error) {
    finish(true, error, null);
  }

  function finish(hasError, error, resource) {
    var i, l, callback;

    if (!self.finished) {
      self.finished = true;
      self.hasError = hasError;
      self.result = hasError ? error : resource;

      for (i = 0, l = self.callbacks.length; i < l; ++i) {
        try {
          if (hasError) {
            callback = self.callbacks[i][1];
            callback && callback(error);
          } else {
            callback = self.callbacks[i][0];
            callback && callback(resource);
          }
        } catch (err) {
          (function (err) {
            setTimeout(function () { throw err; }, 0); 
          })(err);
        }
      }

      self.callbacks = [];
    }
  }
}

/**
 * 访问资源
 * 
 * @param {(resource: any) => void} onsuccess
 * @param {(error: any) => void} onerror
 */
ResourceLoader.prototype.access = function (onsuccess, onerror) {
  if (this.finished) {
    if (this.hasError) {
      onerror && onerror(this.result);
    } else {
      onsuccess && onsuccess(this.result);
    }
  } else {
    this.callbacks.push([ onsuccess, onerror ]);
  }
};

利用上面的 ResourceLoader 类,我们即可实现具有相同功能的 getResource 函数,代码如下:

var cache = null;

/**
 * 访问异步资源,如果该资源已缓存,则返回缓存的结果
 *
 * @param {(error, resource) => void} callback
 */
function getResource(callback) {
  if (cache === null) {
    cache = new ResourceLoader(function (resolve, reject) {
      fetchResourceFromAPI(function (error, resource) {
        error ? reject(error) : resolve(resource);
      });
    });
  }
  cache.access(function (resource) {
    callback && callback(null, resource);
  }, function (error) {
    callback && callback(error || new Error('unkown error'), null);
  });
}

本文完。